Política de Privacitat


A La Coca de Folgueroles S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 • Responsable del tractament
 • Finalitats del tractament de dades
 • Període de conservació de dades
 • Legitimació per al tractament de dades
 • Comunicació de dades
 • Transferències internacionals de dades
 • Els seus drets
 • Obtenció de les seves dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Raó social: La Coca de Folgueroles S.L.
 • Nom comercial: La Coca de Folgueroles
 • NIF: B-66676461
 • Adreça postal: Cr. Camí Vell de Vic, 16 - 08519, Folgueroles (Barcelona)
 • Telèfon: +34 93 888 82 22
 • Correu electrònic: info@lacocadefolgueroles.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A La Coca de Folgueroles S.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, tant a nivell particular com a professional, per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.

2. Gestionar, les dades proporcionades pel client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.

3. Gestionar les dades particulars o professionals de l'USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.

4. Realitzar, si és el cas, el perfil d'usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.


Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s'expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
 • Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 3 és l'execució contractual de la prestació del servei corresponent.
 • L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment de l´interessat que s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:

 • A les entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en La Coca de Folgueroles S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, La Coca de Folgueroles S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:
  • Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a:info@lacocadefolgueroles.com
  • Per correu postal: Carrer Camí Vell de Vic, 16 – 08519 Folgueroles (Barcelona), adjuntant fotocopia del seu DNI.
  • A l'adreça de correu electrònic i correu postal indicada, li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a La Coca de Folgueroles S.L. procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
 • Us recordem que no hauria de proporcionar dades de tercers llevat que tingui permís per fer-ho i que prèviament ha estat informat.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l'orientació sexual d'una persona física).


Condicions generals de compra


Llegeixi aquestes condicions generals de compra (CGC) detingudament abans d’utilitzar la botiga electrònica de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L., lacocadefolgueroles.cat. La responsabilitat de l’ús de la web recau en l’usuari. A causa de la utilització d’ús d’aquesta pàgina web vostè accepta les condicions d’aquest acord.

Informació legal i acceptació de les condicions d'ús

Identificació del prestador del servei

LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. és la representant del lloc web www.lacocadefolgueroles.cat (en endavant LA COCA DE FOLGUEROLES).Notificacions

Totes les comunicacions que volgueu fer arribar a LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. es podran realitzar de les següents formes:

Comunicació telefònica: +34 938 888 222
Correu-e: info (at) lacocadefolgueroles.com
Correu postal:
CR. CAMÍ VELL DE VIC, 16 –
08519 FOLGUEROLES (Barcelona)

1.3. Descripció i cost del Servei

LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. ofereix serveis de fabricació i venda de coca de pa. LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis.


Acceptació de les condicions generals de compra

L’accés i la utilització del servei de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. impliquen per part de l’Usuari l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions recollides en les presents Condicions Generals així mateix, LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les presents condicions generals. Aquest consentiment s’ha d’aplicar a tots els usuaris de la pagina web. Aquesta pàgina web ha estat dissenyada i creada per permetre l’accés als serveis que LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. ofereix. Les condicions d’ús estan subjectes a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, quedant prohibit qualsevol tipus d’actuació en perjudici de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. i de tercers.2. Registre d'usuaris

LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. requereix l’elecció per part de l’usuari d’un nom i una contrasenya. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat la contrasenya, en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, els danys i / o perjudicis de tot tipus es derivin del trencament o revelació d’aquesta, així com del mal ús que, com conseqüència de la infracció del seu deure de custòdia, pogués fer un tercer.2.1. Edat

Els serveis prestats per LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. estan disponibles per a usuaris majors de 18 anys que puguin complir contractes legals sota la llei corresponent. Vostè garanteix que almenys té 18 anys i que tota la informació que ha registrat a la botiga s’ajusta a la realitat i és veritable. LA COCA DE FOLGUEROLES pot, sota el seu criteri, denegar l’accés o ús al lloc web de qualsevol persona o entitat. Les persones menors de 18 anys podran utilitzar LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. lliurement, però en cap cas registrar-s’hi ni comprar-hi, acció que obligatòriament han de realitzar els majors d’edat o menors d’edat sota la supervisió dels seus pares o d’un tutor legal i en aquests casos, l’adult serà l’usuari final responsable de qualsevol compra.2.2. Informació del compte

L’usuari haurà de mantenir la informació del seu compte actualitzada en tot moment, incloent una adreça de correu electrònic vàlida.2.3. Transferència de comptes

L’usuari no ha de transferir o vendre els seus detalls de compte a LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. ni la seva identificació d’usuari a terceres parts. Si s’està registrant com una entitat de negoci, ha de garantir que té l’autoritat per obligar l’entitat a acceptar aquestes condicions d’ús2.4. Dret a denegar el servei

LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. es reserva el dret a cancel·lar els comptes inactius o sense confirmar, a més de denegar el servei a un usuari, per qualsevol raó i en qualsevol moment.3. Condicions d'accés i utilització del portal

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de la pàgina acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents condicions generals d’ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts de la pàgina i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra forma d’ordenament jurídic aplicable.3.1 Normes de participació en els comentaris de la botiga i blog.

LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. es reserva el dret de suspendre o cancel·lar, totalment o parcialment, amb o sense previ avís, qualsevol contingut o compte d’usuari que infringeixi les presents condicions d’ús del Servei. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, el / la usuari / a es compromet a no realitzar cap de les següents activitats:


a) ofendre, insultar, desacreditar o assetjar a altres persones en qualsevol espai comú de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar les eines de contacte d’altres usuaris per realitzar aquest tipus d’activitats.

b) introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, homòfob, xenòfob, pedòfil, excessivament violent, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

c) publicar imatges d’altres persones sense el seu consentiment.

d) difamar o calumniar a empreses, col·lectius, ONG, o qualsevol altre grup d’individus.

e) plagiar, copiar o utilitzar continguts d’altres persones o mitjans sense el seu consentiment.

f) suplantar altres persones, col · lectius o entitats jurídiques.

g) realitzar activitats d’explotació comercial, com la promoció de productes i serveis, sense l’autorització de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L., generar spam, transmetre missatges comercials no sol · licitats, utilitzar el Servei com a eina de reenviament cap a una altra web o promocionar-se publicant missatges múltiples i idèntics en diferents espais de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L.

h) duplicar continguts. És a dir, copiar i publicar amb o sense autorització de l’autor, i de forma sistemàtica, continguts publicats en altres Webs.

i) oferir, vendre o intercanviar serveis i productes que els administradors de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. considerin, a la seva exclusiva discreció, siguin inapropiats.

j) afegir cap programa que entorpeixi el normal funcionament del sistema o qualsevol codi, fitxer o programa que ofereixi publicitat a través de finestres emergents (popups). De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no publicar continguts que infringeixin les condicions d’ús dels serveis de publicitat utilitzats en LA COCA DE FOLGUEROLES S.L.

k) utilitzar indegudament les funcionalitats de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. per auto promocionar o millorar el posicionament qualsevol lloc web en els resultats dels motors de cerca.4. PUBLICITAT I COMUNICACIONS

Al utilitzar aquest servei acceptes que LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. podrà incloure anuncis publicitaris a la zona d’usuaris o en qualsevol espai comú, amb o sense previ avís, i sense cap mena de compensació per a l’usuari. També es compromet a no dificultar o manipular la visualització d’aquests anuncis. En registrar-se l’usuari accepta que LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. podrà enviar al seu correu electrònic butlletins informatius que incloguin publicitat.5. RESPONSABILITAT DE LACOCADEFOLGUEROLES.cat

El servei de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. es limita a la simple prestació del servei per facilitar i intercanviar informació de productes gastronòmics. Pel caràcter tècnic del servei ofert, LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. no assumirà cap responsabilitat per la pèrdua de dades, informació o fitxers que es produeixin com a conseqüència del tall o interrupció en el subministrament d’algun dels seus serveis, declinant tota responsabilitat pels danys o perjudicis que d’ això es puguin derivar. LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. es reserva el dret de suspendre unilateralment, temporal o irreversiblement, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu sistema d’intercanvi d’informació de productes gastronòmics i botiga en línia o el contingut parcial o total d’aquests, en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització, millora de les mateixes o incompatibilitat amb el servei ofert.6. EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. no es responsabilitza pel mal ús que es pugui fer d’aquesta pàgina web LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. no pot garantir l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina o de tercers, de manera que no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes . LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. tampoc es responsabilitza del contingut de les pàgines web a les que enllaça la nostra pàgina web, ja que no esta sota el control de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. ni tampoc la informació de tercers està aprovada per LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. No obstant això, revisem tots els nostres enllaços i hipervincles a altres pàgines web. Aquest avís legal és aplicable únicament a la informació recollida a la pàgina web de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. i no als continguts recollits en les pàgines de tercers. LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. es reserva el dret a modificar el present avís legal quan així ho estimi oportú i respectant en tot cas la normativa aplicable.7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal i altra informació relativa a la identitat del prestador de servei estan subjectes a la política de privacitat de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L.Formes de pagamentTransferència Bancària:

El client haurà de fer una transferència del import exacte de la seva compra indicant el seu nom i cognoms al compte corrent que LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. li indicarà en el moment de realitzar la compra. En el cas que efectuï el pagament per transferència bancària la seva comanda no començarà a gestionar-se fins que LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. no tingui la confirmació del banc en què s’ha fet l’ingrés, això pot trigar almenys dos dies. Per agilitzar aquest tràmit pot enviar el justificant d’ingrés a atencioclients@lacocadefolgueroles.cat.PayPal

És una forma molt segura, ràpida i senzilla de fer les compres per Internet, sense comissions. Per utilitzar aquesta forma de pagament només s’ha de tenir obert un compte PayPal, en els cas de que no es tingui obert un compte podeu fer clic en aquest enllaç, per obrir la pàgina principal de Paypal. És gratis i es tarda molt poc en crear-la.Enviament: Despeses i terminis

El client haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament serà diferent segons la forma de transport, i aquesta va lligada a la zona de transport del client.

LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. pot enviar les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional. La data de lliurament en el domicili del client depèn de la zona d’enviament. Els terminis de transport estan disponibles en l’apartat INFORMACIÓ ADDICIONAL de cada producte, i en general, les comandes se serviran en el termini de les 24h. posteriors a la formalització de la comanda, de dimarts a divendres no festius, per tant, tingui en compte que les comandes rebudes entre divendres i dilluns se serviran el proper dia de repartiment. Abans de confirmar la seva comanda se li informarà al client sobre les despeses d’enviament i terminis de transport, que se li aplicaran a la seva comanda en concret. Tanmateix, ambdós podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia.Devolucions

D’acord amb la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), el client disposa de 7 dies des de la recepció per desistir voluntàriament de la seva compra. Realitzant la devolució en aquest termini, s’haurà de retornar la compra amb tots els seus productes, amb el seu embalatge original, amb el seu precinte original sense trencar, amb tots els seus accessoris i en perfecte estat. No s’acceptaran devolucions de productes que no vinguin amb el seu embalatge original, llevat que aquests siguin defectuosos. Serà LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. qui abonarà el import de la comanda un cop hagi comprovat que la mercaderia compleixi les condicions anteriors. Per sol·licitar aquesta devolució haurà de comunicar al correu electrònic atencioclients (at) lacocadefolgueroles.cat. En el cas que en el moment del lliurament el producte sigui defectuós LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. s’encarregarà de la substitució sense cap cost extra per al client.Devolucions i Ofertes promocionals

Devolucions de productes comprats sota codis promocionals es fonamentaran en els termes del preu promocional. Els drets legals no es veuran afectats. Les imatges mostrades en LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. estan intencionadament afegides pel propi interès de l’usuari i pot no mostrar una representació exacta o precisa del producte.Reemborsament

En cas de reemborsament, es farà mitjançant transferència bancària.Durada del servei

Sense perjudici de les interrupcions o suspensions que per raons tècniques s’hagin de fer, o per la cancel·lació unilateral per part de l’usuari o de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L., el servei es prestarà de forma indefinida amb el compliment de les anteriors condicions. Tot i que l’objectiu principal de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. és oferir el millor servei possible, LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. no pot assegurar que el servei ofert per terceres parts compleixi amb les necessitats i requisits dels usuaris. Si es produeix alguna falta greu, l’usuari haurà de contactar amb el Departament de Servei al Client de LA COCA DE FOLGUEROLES S.L. bé per correu postal, telefònicament o enviant un correu electrònic a info (at) lacocadefolgueroles.catResolució de conflictes

Per a qualsevol conflicte que sorgeixi en raó de la prestació d’aquest servei, s’acceptarà com a legislació rectora Espanyola, i se sotmetrà per a la resolució de quants litigis es puguin derivar del mateix als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic.

Política de cookies


Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir l'Usuari a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.


Quins tipus de cookies hi ha?

Hi ha diversos tipus de cookies en funció de diferents criteris:

En funció del temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió. Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.
 • Cookies permanents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta.

En funció de la titularitat:

 • Cookies pròpies. Són les que pertanyen a La Coca de Folgueroles S.L.
 • Cookies de tercers. Són aquelles la titularitat és d'un tercer, diferent de La Coca de Folgueroles S.L., que serà qui tracti la informació recollida.

En funció de la seva finalitat:

 • Cookies tècniques i / o de personalització. Són aquelles que serveixen per millorar el servei, localitzar incidències, reconèixer a l'usuari, etc.
 • Cookies d'anàlisi i / o de publicitat. Són aquelles que serveixen per analitzar informació sobre la navegació i oferir publicitat, sigui genèrica o personalitzada.

Quins tipus de cookies són més habituals?

 • Tècniques: Són cookies pròpies, de sessió, d'identificació, de configuració i de registre, estrictament necessàries per a la identificació de l'usuari i per a la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari. La informació obtinguda a través de les mateixes és tractada únicament per La Coca de Folgueroles S.L.
 • d'Anàlisi: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.
 • De publicitat: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web i / o emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Per què serveix una cookie?

Les cookies s'utilitzen per poder oferir-serveis i / o publicitat personalitzats, per analitzar el funcionament del sistema, reconèixer quan accedeix com a usuari, localitzar incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible, així com analitzar i mesurar l'ús i activitat de la pàgina web.


Es necessita el meu consentiment per implantar una cookie?

No cal el consentiment per a la instal·lació de cookies tècniques o les que siguin estrictament necessàries per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Per a la resta, sí que es necessita el consentiment de l'interessat que es pot sol·licitar per diferents vies. En el cas de La Coca de Folgueroles S.L., s'entendrà atorgat si Vostè segueix utilitzant la pàgina web, sense perjudici que en qualsevol moment podrà revocar-i desactivar les cookies.


Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques: Són aquelles creades i gestionades únicament per nosaltres, i permeten a l'usuari la navegació a través de la nostra pàgina web i la utilització de les diferents opcions com, per exemple, identificar la sessió, personalitzar informació o accedir a zones d'accés restringit.

El lloc web de La Coca de Folgueroles S.L., utilitza (o pot utilitzar) Google Analytics, una eina d'analítica web desenvolupada per Google, que ajuda els propietaris de llocs web a mesurar com interactuen els usuaris amb el contingut del lloc. Per la prestació de aquests serveis, Google Analytics utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP del usuari que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats a la web Google.com.

Per a més informació veure:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

El domini web www.lacocadefolgueroles.com utilitza els següents tipus de cookies:

 • _ga: es fa servir per diferenciar entre usuaris i sessions. La cookie es crea en carregar la llibreria JavaScript i no hi ha una versió prèvia de la galeta _ga. La cookie s'utilitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics. Expira als 2 anys.
 • _gat: S'utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds. Si heu implementat Analítica Google utilitzant Google etiqueta director, aquesta galeta s'anomena _dc_gtm_ < propietat - identificador >. Expira en 1 minut.
 • _gid: S’utilitza per distingir els usuaris. Cookie de Google Analytics. Expira en 24 hores.
 • laravel_session: Aquesta cookie simplement indica al servidor que vostè ha connectat a la pàgina web. Expira al final de la sessió.
 • XSRF-TOKEN: Cookie de caràcter tècnic necessàries per a la protecció del lloc web. Expira al final de la sessió.

Com desactivar cookies?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.


Canviar la configuració de les cookies